Vận tải đa phương thức

Giai đoạn 2 của dự án dựa trên nền kinh tế chia sẻ, vận tải đa phương thức giúp tối ưu hóa tối đa nguồn lực vận tải dựa trên lợi thế của mõi phương thức vận tải. Đem lại lợi ích tối ưu cho các bên tham gia. Trong giai đoạn này trọng tâm sẽ là phương thức vận tải đường biển

     
;
;